Skip Navigation Links

     உன்னதமான
       வாழ்வைத் தேடுதல்

1, 2 தீமோத்தேயு, தீத்து

 1. 1 தீமோத்தேயு நிருபத்திற்கான வரைகுறிப்பு
 2. 1 தீமோத்தேயு ஒரு அறிமுகம்
 3. தேவனுடைய வசனத்தை உண்மையாய்ப் போதித்தல் (1 தீமோத்தேயு 1)
 4. வாழ்வதற்கு ஒரு வாழ்வு (1 தீமோத்தேயு 2)
 5. சபைக்காக அக்கறை கொள்ளுதல் (1 தீமோத்தேயு 3)
 6. தேவனுடைய மாதிரியைப் பின்பற்றுதல் (1 தீமோத்தேயு 4)
 7. கிறிஸ்தவர்களின் மத்தியில் காட்டப்படும் பரிவு (1 தீமோத்தேயு 5:1 ? 6:2)
 8. முதன்மைகளையும் பிரச்சனைகளையும் சரியாய்க் குறிப்பிடுதல் (1 தீமோத்தேயு 6:3-21)
 9. 2 தீமோத்தேயு நிருபத்திற்கான வரைக்குறிப்பு
 10. 2 தீமோத்தேயு ஒரு அறிமுகம்
 11. சோதனைகளின் உறுதியாய் நிற்கும்படியான ஒரு வேண்டுகோள் (2 தீமோத்தேயு 1)
 12. தேவனிடத்திலிருந்து வந்த நியமம் (2 தீமோத்தேயு 2)
 13. கடைசிநாட்களின் எச்சரிக்கையாய் இருக்கும்படிக்கு ஒரு வேண்டுகோள் (2 தீமோத்தேயு 3)
 14. ஓட்டத்தை முடிக்கும்படி ஒருவேண்டுகோள் (2 தீமோத்தேயு 4)
 15. தீத்துவுக்கு எழுதிய நிருபத்திற்கான வரைக்குறிப்பு
 16. தீத்துவுக்கு ஒரு அறிமுகம்
 17. கிறிஸ்துவின் செயல் நித்திய ஜீவனுக்கான நம்பிகையைப் பெற்றெடுக்கிறது (தீத்து1)
 18. கிறிஸ்துவின் செயல் எல்லாருக்கும் சென்றடைகிறது (தீத்து2)
 19. கிறிஸ்துவின் செயல் கிறஸ்தவ வாழ்வுமுறைக்கு அழைக்கிறது (தீத்து 3)